Eriksborg

Hjemmeside for Anders og Stina

Eriksborg

Ejerforeningen Taarbæk Strandvej 142-146

Årsafregning 31.12.2023

Anders har den 22.01.2024 modtaget årsopgørelse.


Forbruget har været på 14.338,28 kr svarende til 217 kubikmeter (=217.000 liter).

Vi har a conto indbetalt 13.082,86 kr. Af det gamle regnskab mangler altså 1.257,40 kr.

Der skal betales 9.694,19 kroner a conto, svarende til forventet forbrug i første halvår af 2024.


Der skal altså ialt betales 10.949,61

 kr senest den 9. feb. 2024. Der foreligger vist ikke her den 25.januar nogen aflæsninger, så vi bruger seneste afregning som nøgletal og vil så forsøge at juster, når vi har målinger. 


Det giver så følgende fordeling:


142:  13/130 af 10.949,61, hvilket er 1095

144: 22/130 af 10.949,61, hvilket er 1853

146: 95/130 af 10.949,61, hvilket er 8002


Anders betaler fakturaen og de øvrige indbetaler til ham senest 8. februar

A conto vandregnskab 17.11.23

Anders har i august betalt a conto opkrævningen på 6541 kr.

Der er foretaget aflæsninger i april (se nedenfor) og igen den 17. nov.


Det samlede forbrug er 130 kubikmeter, som efter aflæsningerne fordeler sig med

13 kbm i 142, 22 kbm i 144 og 95 kbm i 146. Det giver følgende (a conto) beløb:


142:  654 kr

144: 1106 kr

146: 4780 kr

Indkaldelse til generalforsamling 2023Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Ejerlejlighedsforeningen for Taarbæk Strandvej 142-146.

Der afholdes ordinær generalforsamling den 8. maj 2023 kl. 16 hos Anders og Stina i 146.


Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Godkendelse af indkaldelsen
  3. Formandens beretning om det forgangne år
  4. Valg af formand for bestyrelsen
  5. Valg af yderligere to medlemmer af bestyrelsen og en revisor.
  6. Behandling af indkomne forslag
  7. Eventuelt

Vandafregning

Vandforbruget opgøres per kalenderår, med aflæsning 31.12. Der afregnes to gange om året. I februar kommer en årsopgørelse for forrige år og der betales det, der mangler fra foregående år. Desuden betales et a conto beløb svarende til det forventede forbrug i det første halvår af det indeværende år.


I august betales et a contobeløb svarende til det forventede forbrug i andet halvår af det indeværende år.


Nedenfor ses fakturarer for de to seneste betalinger.


Jeg betaler fakturaerne og fordeler beløbet på de enkelte ejerlejligheder. Hidtil er det foregået efter fordelingstal, men fremover vil fordelingen ske i forhold til aflæsninger af de enkelte målere. Dette vil blive bekræftet på generalforsamlingen 8. maj.


Der foreligger følgende aflæsninger.

142 (1. april 23). 1917

144 (1. april 23). 2012

146 (7. april 23). 296,856

Vandafregning februar 2023. Første a conto  afregning for 2023

Vandafregning oktober 2022, 2. aconto afregning

Referat af generalforsamling 2022

Gældende vedtægter af 23. oktober 1979

Tilføjelserne i håndskrift siger følgende:


Anm. På ejd. hviler serv. og restgæld.

Plan anført i paragraf 13 er ikke vedhæftet.

Afvist f s v ang. dispositionsretten over havearealer m.v. -jfr paragraf 13 og 15 - da bestemmelsen er i strid m. udstykningsloven

og afvist f s v ang. paragraf 14 da kommunens godkendelse mangler

Seneste udkast til nye vedtægter